OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 


Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov. Vaše osobné údaje si vážime, a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. Na vybavovanie objednávok však potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na spracovanie prihlášok, registrácií, objednávok, zaradenie do databázy modeliek a na komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ Ing. Veronika Kalouseková na stránkach www.makeupavenue.sk IČO 50520539 sídlo Komenského 755/16, Spišské Podhradie 053 04 spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

​Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať. Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať e-mailom na: info@makeupavenue.sk.

Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je Ing. Veronika Kalouseková, IČO 50520539 so sídlom Komenského 16, 053 04 Spišské Podhradie  (ďalej len „Správca“);

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: info@makeupavenue.sk, tel.: 0917941663;

3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.


Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu so súhlasom poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním vašej elektronickej objednávky na stránke www.makeupavenue.sk.

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie požiadavky.

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.


Účel spracovania osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, vybavenia elektronickej objednávky, odpovedania na otázky, plnenie zmluvy, práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom - vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Registrácia - za účelom registrácie podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov.

Vedenie účtovníctva - ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Na základe zákona, musíme tieto údaje pre potreby účtovníctva uchovávať po dobu 10 rokov.

Marketing - zasielanie informačných e-mailov - v

aše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk, správ, informácií, newsletteru a marketingových aktivít. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokročilý marketing na základe súhlasu - iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov alebo použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe.

Fotografická dokumentácia, videá, referencie - len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Prevádzkovateľa súhlasíte s vyhotovením a zverejnením fotografií a videozáznamov z výučby, resp. v súvislosti s výučbou, recenzií za účelom propagácie Prevádzkovateľa. Fotografie, resp. videá budú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa, na facebooku Prevádzkovateľa, instagrame Prevádzkovateľa, na nástenkách Prevádzkovateľa a na propagačných materiáloch Prevádzkovateľa. Tento súhlas platí na dobu neurčitú. 

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.


Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu neurčitú od ukončenia zmluvného vzťahu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

3. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.​


Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú. 

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

Webnode AG (systém portálu);

SimpleShop (objednávkový systém);

Thinkific (LMS vzdelávací systém používaný na niektoré online e-kurzy);

Stripe a Paypal (platobné brány);

Slovenská pošta (doručovacia služba);

Google Analytics (analýza webových stránok);

Facebook Inc. (používané sociálne siete).

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. ​Príjemcami osobných údajov sú:

 • osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, alebo služieb / realizáciu platieb;
 • osoby zaišťujúe marketingové služby;
 • osoby zaišťujúe účtovné služby.

       Správca nemá v úmysle predať osobné údaje tretím stranám.

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode podnikania (účtovník).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.


Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov, prípadne obmedzené spracovanie;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@makeupavenue.sk;

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov. Budeme rady pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

V niektorých prípadoch je spoločnosť viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musí evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení, e-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám e-maily len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.


Zabezpečenie osobných údajov

1. S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov a to teda:

 • Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).

 • Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom).

 • Zabezpečeným prístupom do e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).

 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).

 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).

 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.

2. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

3. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho.

4. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov. 

5. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.


Cookies

1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového portálu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory - cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách.

2. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch pre lepšie prispôsobenie reklám, záujmov návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený.

3. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

4. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie.

5. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. ​

6. Prijatím cookies udeľujete súhlas pre "Správcu", aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • marketingové cookies (anonymné);
 • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie);
 • sociálne cookies pre zistenie nákupných a záujmových preferencií našich zákazníkov (anonymné).
 • Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom
 • marketingového spracovania vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite;
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní.

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 90 dní, a to za účelom:

 • marketingového spracovania vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite;
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

Súhlas s cookies je možné vziať kedykoľvek späť zaslaním e-mailu s požiadavkou. Ak budete namietať proti spracovaniu cookies, ktoré sú nutné pre fungovanie webu, nemôžeme Vám v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.


Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.makeupavenue.sk potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka internetového formulára.

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 10.2.2021