VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom portálu www.makeupavenue.sk je Ing. Veronika Kalouseková, so sídlom Komenského 16, 053 04 Spiśské Podhradie, IČO: 50520539 (ďalej len "Poskytovateľ"), ktorá týmto vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP"). Predmetom VOP je určenie vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a užívateľa (poskytovateľa služieb a zákazníka) portálu vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom portálu pri užívaní portálu a využívaní jeho služieb. Nákupom tovaru a služieb cez portál a jeho užívaním užívateľ súhlasí so znením týchto VOP, čím prehlasuje, že sa s VOP riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, a na znak súhlasu s ich obsahom sa zaväzuje ich dodržiavať pri užívaní portálu a využívaní jeho služieb. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Adresa pre raklamácie, vrátenie tovaru a iné: Ing. Veronika Kalouseková, Komenského 755/16, Spišské Podhradie, 05304.

1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Predmetmi činnosti poskytovanej prevádzkovateľom zákazníkom sú najmä:

 • Organizovanie mimoškolskej vzdelávacej aktivity online, offline
 • Vizážistické a poradenské služby
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Publikácia e-kníh


2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Celá prezentácia tovarov a služieb umiestnená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije. 

2.2. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare a službách, a to vrátane uvedenia ich cien a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov a služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.3. Webové rozhranie obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar, službu a zaplatiť dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, služby v dohodnutej cene podľa objednávky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

 • fakturačných údajoch - meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, ak je zákazníkom právnická osoba názov a IČO, DIČ spoločnosti

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,...).

Pre objednanie služieb a online produktov vyplní kupujúci objednávkový formulár, ktorý obsahuje predovšetkým informácie o objednávanej službe a spôsoboch úhrady kúpnej ceny. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká odsúhlasením objednávky zaslanej zákazníkom prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára. Zmluva, na základe ktorej vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na dobu trvania Služby poskytovanej prevádzkovateľom zákazníkovi na základe objednávky zákazníka. Objednávka potvrdená prevádzkovateľom je záväzná pre obe zmluvné strany, t. j. prevádzkovateľa aj zákazníka dňom jej odsúhlasenia prevádzkovateľom, pričom objednávka môže byť zmenená iba na základe vzájomnej dohody prevádzkovateľ a zákazníka, ako zmluvných strán.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje o zákazníkovi, ako objednávateľovi:

 • fakturačných údajoch - meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, ak je zákazníkom právnická osoba názov a IČO, DIČ spoločnosti

 • objednávanej službe/online produkte,
 • spôsoboch úhrady kúpnej ceny.

​Zmluva zaniká poskytnutím služby prevádzkovateľom zákazníkovi, písomnou dohodou prevádzkovateľa a zákazníka, ako zmluvných strán, alebo odstúpením od zmluvy, resp. stornom objednávky.

2.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


3. Cena a platobné podmienky

3.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny Cenníka. Zmena Cenníka nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na portály, pokiaľ priamo z Cenníka nevyplýva neskorší dátum jeho platnosti. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení. 

3.2. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar, alebo službu spôsobmi, ktoré sú uvedené v objednávke.  Súčasťou objednávky v je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar, službu.

Po uzatvorení zmluvy v prípade kurzov naživo vzniká kupujúcemu povinnosť  aj povinnosť zúčastňovať sa na kurze. Najneskôr v deň otvorenia kurzu je potrebné, aby bola zaplatená cena kurzu. Počet Účastníkov Vzdelávacej aktivity je obmedzený. Vzdelávacie aktivity prebiehajú obvykle v skupinách s počtom 6 osôb pokiaľ organizátor neurčí inak. Ak sa o kurz zaujíma viac záujemcov ako je maximálny počet frekventantov v skupine, miesto získavajú účastníci v takom poradí, v akom uhradili cenu za kurz. V prípade, ak účastník poplatok uhradil, ale dostal sa mimo poradia prijatých účastníkov, navrhne mu organizátor iný termín, v ktorom je možné kurz absolvovať. Organizátor si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu pri nenaplnení minimálnej veľkosti študijnej skupiny a z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť ("zásah vyššej moci") (napr. prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie lektora, odhlásenie väčšieho počtu účastníkov, atď.). V tomto prípade to bude okamžite oznámené prihláseným účastníkom a zároveň bude dohodnutý nový termín. 

3.3. Zaslaním objednávky v prípade kurzov naživo kupujúci súhlasí s ďalšími podmienkami:

 • Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí organizátor.
 • Požiadavky, ktoré nie sú uvedené v prihláške a vo VP nie sú garantované zo strany organizátora.
 • Účastník súhlasí, že dohodnutý termín kurzu nie je možné meniť, ak organizátor neurčí inak.
 • Účastník kurzu súhlasí s tým, že v prípade potreby budú vykonané opakovania z celého dovtedy preberaného učiva.
 • V prípade akejkoľvek absencie účastníka nebudú mu tieto zameškané hodiny spätne preplatené.
 • V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo.
 • Účastník kurzu obdrží cestifikát po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.

Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať režim výučby tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu, alebo vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá povinnej hygieny. Účastník je ďalej povinný plniť zadané úlohy, rešpektovať druh a spôsob získavania praktických skúseností počas vykonávanie praxe, vykonávať prax pod vedením a podľa pokynov lektora. Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na kurze. V prípade spôsobenia škody je organizátor oprávnený uplatňovať voči účastníkovi kurzu náhradu škody.

3.4. Cenu za tovar a služby a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (+1,20€);

- bezhotovostne prevodem na účet predávajúceho č. SK3956000000002557184002, vedený u spoločnosti PrimaBanka (ďalej len „účet predávajúceho“);

- bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Stripe, alebo Paypal.

3.5. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež v prípade nákupu tovaru náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie, ani iné náklady súvisiace s doručením tovaru. Tie sú uvedené v "Doprava a platba" a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Základným platidlom je mena Euro. Dodanie platí len v rámci Slovenskej republiky.

3.6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu vopred.

3.7.  V prípade platby za tovar v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri preberaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V súlade s požiadavkami zákazníka je termín splatnosti faktúry možné dohodnúť aj inak, avšak táto dohoda je možná len na základe dobrovoľnosti a písomne, resp. e-mailom. V prípade omeškania s platbou za poskytnutú službu viac, ako 7 dní, je zákazník povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z fakturovanej ceny (v EUR).

3.8. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

3.9. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred dodaním tovaru, alebo služby kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníku sa nepoužije.

3.10. Prípadné zľavy z ceny poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať. Zľavy je možné uplatňovať len a výhradne v zmysle aktuálnych informácii na portáli. 

 • V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.
 • Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webovú stránku, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané. Posledným dňom na uplatnenie zľavy je dátum uvedený, ako "Platí do", vrátane uvedeného dátumu. Za uplatnenie zľavy možno považovať aj zaslanie objednávky v tejto lehote. Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.
 • V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.  Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nevyužitie zakúpenej zľavy zákazníkom, ktorému týmto nárok na zľavu prepadá.

3.11.  Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru, alebo služby a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.12. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

  4. Doprava a dodanie 

  4.1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov 3-7 pracovných dní od odo dňa pripísanej kúpnej ceny na účet predávajúceho, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku. O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká. Dodacia lehota na dodanie online produktov je 1-3 pracovných dní od odo dňa pripísanej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Termín dodania služby-kurzov naživo závisí od počtu prihlásených účastníkov do konkrétneho kurzu, v konkrétnom termíne a v konkrétnom mieste.

  4.2. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Kupujúcemu môže byť v prípade nákupu online produktov doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

  4.3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobem dopravy. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované.

  4.4. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

  Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:​

  • Slovenskou poštou.

  • osobný odber (po dohode s predávajúcim)

  Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:​

  • dodanie Slovenskou poštou na poštu pri objednávke tovaru  je 2,70 €;

  • dodanie Slovenskou poštou na adresu pri objednávke tovaru je 3,70 €;

  • osobné prevzatie (po dohode s predávajúcim) je bez poplatku.

  Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prepravcovi na prepravu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. 

  4.5. Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.  Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

  • ​Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.
  • V prípade záujmu o väčšie množstvo tovaru sa výnimočne môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

  4.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.


  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, okrem iného nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj u tovaru, ktoré bolo po dodání nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal. Dovoľujeme si upozorniť, že elektronicky produkty sú nevratné. Odoslaním formulára, súhlasíte s úhradou sumy, ktorá je v ňom uvedená.

  5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť  formulár, alebo na e-mail predávajúceho info@makeupavenue.sk.

  5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v "kamennom" obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

  5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

  5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

  5.7. V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

  5.8. Pre odstúpenie od zmluvy v prípade poskytovaných služieb platia príslušného ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  • Storno objednávky zákazníkom

  Storno objednávky je potrené urobiť do času, ktorý je uvedený v osobitnom dokumente "Pravidlá prihlasovania"..

  • Storno objednávky prevádzkovateľom

  Prevádzkovateľ je v prípade technických príčin, alebo iných príčin (nezávislých od jeho vôle a konania) oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). Prevádzkovateľ je v takomto prípade povinný upovedomiť o tom zákazníka v čo najkratšom možnom čase (bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel). Zároveň je prevádzkovateľ povinný dohodnúť si ďalší postup so zákazníkom (vrátenie uhradenej sumy za služby, prípadne náhradné poskytnutie služby a pod.). Forma dohody je ponechaná na prevádzkovateľovi a zákazníkovi. V prípade, že prevádzkovateľ už prijal za službu časť alebo celú odmenu, je povinný vrátiť túto sumu do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia zákazníkovi, že odstupuje od objednávky.


  6. Reklamácia

  6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

  Organizátor v prípade nákupu kurzov odporúča, aby sa účastník ešte pred zaslaním prihlášky oboznámil s popisom kurzu, pravidlami prihlasovania, cieľmi kurzu a požadovanými predpokladmi. Na reklamácie vzniknuté z týchto dôvodov organizátor nebude brať ohľad. Počas účasti na kurze organizátor odporúča, aby účastník postupoval podľa pokynov a odporúčaní lektora. Účastník je povinný počas kurzu dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci/výučbe, ktoré môžu byť pred nastúpením na kurz zaslané na požiadanie. Účastník, ktorý absolvuje viac ako 90, resp. 100% časového rozsahu podľa druhu kurzu a splní ostatné stanovené podmienky určené vzdelávacou spoločnosťou, dostane pri ukončení kurzu certifikát o absolvovaní kurzu.

  6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Pokiaľ budú kupujúcim zistené vady môže požiadať o výmenu produktu, odstrániť vady, znižiť cenu, alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade, že vada bude neopodstatnená nie je možné odstúpenie od zmluvy. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
  • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  Reklamácie je potrebne zasielať prostredníctvom formulára, alebo elektronicky na adresu info@makeupavenue.sk a uviesť meno, priezvisko, dátum objednania výrobku, druh výrobku, číslo objednávky, sériové číslo objednávky, sériové číslo výrobku, presný popis vady, dátum zistenia vady, požiadavku a v prípade poškodenia v procese prepravy fotografiu a protokol o škode spísaný za prítomnosti kuriéra, ktorý zásielku doručil. 

  Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti/vady. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa prevzatia. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@makeupavenue.sk, a to do 14 dní do dňa dodania služby. V prípade opodstatnenej a prevádzkovateľom uznanej reklamácie sa prevádzkovateľ a zákazník individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

  6.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej byla nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcemu miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prebraní kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

  6.4. V prípade, že sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prebratia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri preberaní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prebratia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

  6.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu! Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  6.6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

  Postup pri reklamácii

  • Odošlite reklamačný rormulár, alebo nám napíšte na adresu info@makeupavenue.sk email, kde uvediete meno, priezvisko, číslo a dátum objednávky, druh výrobku, iný druh tovaru, za ktorý chcete pôvodný vymeniť, presný popis vady, dátum zistenia vady, požiadavku a v prípade poškodenia v procese prepravy fotografiu a protokol o škode spísaný za prítomnosti kuriéra, ktorý zásielku doručil.​ V prípade, že chcete tovar vrátiť, uveďte správne číslo účtu, na ktorý požadujete vrátiť platbu.

  • Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho Ing. Veronika kalouseková, Komesnkého 755/16, Spišské Podhrdaie 05304.

  • V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

  • V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

  • Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.


  7. Alternatívne riešenie sporov

  7.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

  7.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

  7.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@makeupavenue.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúcí na elektronickú adresu kupujúceho. Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt "ARS") podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk, kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Kupujúci sú oprávnení použiť aj platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

  Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

  7.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov.

  7.5. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  7.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

  7.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu.

  8. Ochrana osobných údajov

  8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

  8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „ osobné údaje“).

  8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

  8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, pri objednávke vytvorenej z webového) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

  8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

  8.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  8.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

  8.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

  8.9. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

  V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), kompletnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke "Ochrana osobných údajov."


  9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

  9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


  10. Záverečné ustanovenia

  10.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah se riadi slovenským právom. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom (poskytovateľom služby a zákazníkom) neupravené týmito VOP sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä:

  • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov,

  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

  • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,

  • Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka).

  • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

  Písomnou dohodou (zmluvou) medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa môžu zmluvné strany dohodnúť odchylne od ustanovení VOP. V prípade rozporu zmluvy a VOP, majú prednosť zmluvné ustanovenia. Zmluvné vzťahy sa spravujú v VOP účinnými v čase vzniku tohto vzťahu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bude bezodkladne informovať zákazníkov, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na web stránke. Uverejnením nových VOP pôvodné VOP strácajú platnosť. Uzavretím zmluvy prevádzkovateľom a zákazníkom dáva zákazník súhlas s týmito VOP, ako aj s Podmienkami používania a Zásadami na ochranu osobných údajov (oba dokumenty zverejnené na web stránke prevádzkovateľa).

  10.2. Voľbou práva podľa čl. 12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

  10.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo se takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  10.4. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

  10.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Komenského 755/16, Spišské Podhrdaie 05304, adresa elektronickej pošty info@makeupavenue.sk, telefón 0917941668.

  Tieto Obchodné podmienky sú platné od 10.2.2021 až do vydania nových Obchodných podmienok, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na web stránke.